Privacy policy

ENGLISH BELOW

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Heb je vragen, wil je meer informatie over deze privacyverklaring of heb je de indruk dat de gegevens die je aan florainthegarden.nl verstrekt niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via het e-mailadres info@florainthegarden.nl

Persoonsgegevens

Florainthegarden.nl verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten (dus wanneer je een bestelling plaatst, een profiel aanmaakt of het contactformulier invult). De volgende gegevens worden doorFlorainthegarden.nl verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaattype
– Bankrekeningnummer

Florainthegarden.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@florainthegarden.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Doel verzameling persoonsgegevens

Florainthegarden.nl verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor het afhandelen van je bestelling en de betaling
– Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Om contact op te nemen wanneer dit nodig is om de aangeboden diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren
– Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte

Florainthegarden.nl monitort het surfgedrag van de bezoeker op de website om daarmee de website te verbeteren en af te stemmen op de voorkeuren van de bezoeker.

Florainthegarden.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Florainthegarden.nl) tussen zit.

Hoe lang je persoonsgegevens worden bewaard

Je persoonsgegevens worden doorFlorainthegarden.nl niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.Florainthegarden.nl bewaart de persoonsgegevens zoals hierboven omschreven voor de wettelijke minimale bewaringstermijn van 7 jaar zoals voorgeschreven door de Belastingwet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Florainthegarden.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht vanFlorainthegarden.nl, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Florainthegarden.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Florainthegarden.nl:

– Neostrada | webhosting en e-mail
– WordPress | website, contactformulieren, reacties
– Sendcloud | verzending van bestellingen
– Post NL | verzending van bestellingen
– Gmail | e-mail
– Dropbox | opslag
– Ekkeko | boekhouder en belastingdienst

Cookies en vergelijkbare technieken

Om inzichtelijk te krijgen wie de website bezoekt, hoe de gebruiker zich op de webpagina’s gedraagt en welke pagina’s er worden bezocht, kan gebruik worden gemaakt van een statistiek systeem. Dit is een gebruikelijke manier om statistische gegevens voor de website te verzamelen omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de gebruikerservaring van de website. De informatie de hieruit voort komt, via cookies (zoals IP-adressen, browser type en bezochte pagina’s) wordt zo anoniem mogelijk verzameld, wordt niet verstrekt aan derden en is niet gekoppeld aan andere persoonsgegevens.

Momenteel gebruikt Florainthegarden.nl alleen technische en functionele cookies en/of analytische cookies op de website die geen inbreuk maken op jouw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website voor jouw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden, de website correct werkt en geoptimaliseerd blijft. Je kunt de cookies uitschakelen door gebruik te maken van de instellingen van je internetbrowser. Stel je browser zo in dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je internetbrowser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Florainthegarden.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@florainthegarden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Florainthegarden.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe je persoonsgegevens worden beveiligd

Florainthegarden.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo wordt onder andere je bezoek aan deze website beveiligd door middel van een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met deze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@florainthegarden.nl.

Contactgegevens

Versie 1, laatste gëupdate op 25-05-2018

Flora in the Garden is een eenmanszaak voor verkoop van kunst (keramiek/illustraties) en workshops

Anne-Fleur Kan
Simplonbaan 349
3524GH Utrecht
Nederland
info@florainthegarden.nl
www.florainthegarden.nl

PRIVACYSTATEMENT

In this privacy statement you can read everything about the way your personal data is collected and how it is handled. This explains where your data is stored and for which purposes your data is stored. In addition, you will also find all your rights with regard to your data and how you can make use of these rights. If you have any questions, if you would like more information about this privacy statement or if you have the impression that the data you provide to florainthegarden.nl are not properly secured, please contact us via the e-mail address info@florainthegarden.nl

Personal data

Florainthegarden.nl processes your personal data when you use our services (so when you place an order, create a profile or fill in the contact form). The following details are processed by Florainhegarden.nl:
– First and last name
– Address data
– Phone number
– E-mail address
– IP address
– Other personal data that you actively provide, for example via the contact form
– Information about your activities on our website
– Internet browser and device type
– Bank account number

Florainthegarden.nl does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years, unless they have permission from parents or guardians. However, I can not check whether a visitor is older than 16. I therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that I have collected personal information about a minor without this permission, please contact info@florainthegarden.nl and I will delete this information.

Target collection of personal data

Florainthegarden.nl collects and processes your personal data for the following purposes:
– For handling your order and payment
– To give you the opportunity to create an account
– To deliver goods and services to you
– To contact us when necessary to be able to perform the services offered as well as possible
– For the processing of personal data when I am legally obliged to do this, such as data required for tax returns

Florainthegarden.nl monitors the visitor’s surfing behavior on the website in order to improve the website and to adapt it to the preferences of the visitor (cookies).

Florainthegarden.nl does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. This concerns decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, a Florainthegarden.nl employee).

How long your personal data will be saved

Your personal data will not be kept by Florainhegarden.nl for longer than is necessary to realize the purposes for which your data is collected. Florainhegarden.nl stores the personal data as described above for the statutory minimum retention period of 7 years as prescribed by the administration policy of the Dutch taxes system (De Belastingdienst).

Sharing personal data with third parties

Florainthegarden.nl will not sell your information to third parties and will only provide this information if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data on behalf of Florainhegarden.nl, I will conclude a processing agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Florainthegarden.nl remains responsible for these processing operations.

Companies that process your data on behalf of Florainthegarden.nl:

– Neostrada | web hosting and e-mail
– WordPress | website, contact forms, reactions
– Sendcloud | shipment of orders
– Post NL | shipment of orders
– Gmail e-mail
– Dropbox | storage
– Ekkeko | accountant/taxes

Cookies and similar techniques

To gain insight into who visits the website, how the user behaves on the web pages and which pages are visited, use can be made of a statistical system. This is a common way to collect statistical data for the website because it provides information that contributes to the user experience of the website. The information resulting from this, via cookies (such as IP addresses, browser type and visited pages) is collected as anonymously as possible, is not provided to third parties and is not linked to other personal data.

Currently Florainthegarden.nl only uses technical and functional cookies and / or analytical cookies on the website that do not infringe your privacy. These cookies are necessary for the proper functioning of the website for your convenience. These cookies ensure that, for example, your preferred settings are remembered, the website works correctly and is optimized. You can disable the cookies by using the settings of your internet browser. Set your browser so that it does not store cookies anymore. You can also delete all information previously saved via the settings of your internet browser.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Florainthegarden.nl and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we hold to you or another organization mentioned by you in a computer file.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@florainthegarden.nl.

To make sure that the request for access has been made by you, I ask you to send a copy of your proof of identity with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. I respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.

Florainthegarden.nl also wants to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via this link.

How your personal data are protected

Florainthegarden.nl takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. For example, your visit to this website is secured by means of an SSL certificate. This means that your connection to this website is private. You recognize this security by the green lock for the url.

If you feel that your details are not properly secured or there are indications of abuse, please contact us at info@florainthegarden.nl.

Contact details

Version 1, last update on 25-05-2018

Florainthegarden.nl is a blog and webshop for the sale of art (ceramics / illustrations) and workshops

Anne-Fleur Kan
Simplonbaan 349
3524GH Utrecht
The Netherlands
info@florainthegarden.nl
www.florainthegarden.nl